I transitt

I transitt

maleri_akryl   80x100cm

  © Ingri Egeberg 2017