They go to gate

IMG_1996

maleri_akryl  50 x 50 cm

  © Ingri Egeberg 2017